Saturday, February 27, 2016

February 27, 2016 at 10:00AM


Friday, February 12, 2016

February 12, 2016 at 02:13PM

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷം മനസിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട ദിവസമാണിത്..ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രവചിച്ച ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തരംഗങ്ങളെ നാം കണ്ടെത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.ആ ശാസ്ത്ര സംഘത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട്..ലോകം ഇനിമുതൽ മറ്റൊരു ലോകമായിരിയ്ക്കും തീർച്ച.. Vijayakumar Blathur

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License