Sunday, June 25, 2017

June 25, 2017 at 02:10PM

#അനഘ പാടുന്നു!! ഇടവപ്പാതിയിൽ ഇടമുറിയാമഴ പൊഴിയും ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ ആത്മാവിൻ മുറിവുകളിൽ ഭസ്മം തൂവൂ മുത്തപ്പാ.... ഇടവപ്പാതിയിൽ ഇടമുറിയാമഴ പൊഴിയും ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ ആത്മാവിൻ മുറിവുകളിൽ ഭസ്മം തൂവൂ മുത്തപ്പാ.... തിറയാടൂം തിരു കളിയാട്ടത്തിൽ കണ്ണീർ കൊണ്ടൊരു മധുകലശം


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License