Monday, July 17, 2017

July 17, 2017 at 05:41AM

രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ പാഹിമാം! രാഘവാ മനോഹര മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം!!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License